Клуб „Дебати”

Основни области на дейност:

  • debatiизграждане на умения и нагласи за социален диалог, общуване и сътрудничество;
  • изграждане и развиване на умения   в областта на публичното говорене, аналитичното мислене, аргументацията и отстояването на лична позиция;
  • подпомагане  на личностното развитие,  себепознанието и междуличностните взаимодействия, формиране на  умения за работа в екип, съпричастност и толерантност;

Клуб "Дебати"  е отворен формат за всички млади хора, които имат желание и необходимост да повишат своите  комуникативни способности, да изразят мнение, да споделят и защитят идеи, да намерят съмишленици и приятели.

Клуб "Дебати" организира дискусии, дебати, кръгли маси, състезания и  конференции и предоставя трибуна за изява на гражданска позиция по актуални за  съвременната обществено-политическа ситуация теми.

Дейността на клуб "Дебати"  превръща представата за спор в идея за аргументирана изразяване и въздействие върху хората.

То оформя ядро от критично мислещи млади хора с активно участие в живота на  Стара Загора и България.

Ръководител: Станка Стойчева