Младежки общински съвет

rakovoditel mosДългогодишна е традицията на Община Стара Загора в областта на младежките дейности и младежкото самоуправление на местно ниво.

Младежки общински съвет е проект за активно участие на младите хора в обществения живот на общността, подкрепен от Община Стара Загора с над 20 годишна традиция.

Като неделима част от общността младите хора на град Стара Загора са заинтересовани градът ни да се развива все по – добре.

Вече 23 години Младежки общински съвет със своите идеи, инициативи, младост и полет се опитва да бъде двигател и носител на новото и с помощта на Община Стара Загора да ги реализира .

Младежки общински съвет в нашия град

Младежки общински съвет Стара Загора (МОС) е форма на младежко самоуправление и участие на младите хора в обществения живот с традиция от 23 години. Проект – подкрепен от Община Стара Загора. МОС предоставя възможност на младежите от ученическата общност да придобият организационен опит, като инициират и провеждат различни кампании, концерти, събития, като полагат доброволен труд в полза на общността.

Целта на организацията е:

Да съдейства за приобщаване на младите хора в гр. Стара Загора в обществения живот и активиране на гражданската им позиция.
Да работи като консултативен орган към Общинска администрация по проблемите на младите хора в гр. Стара Загора.
Да подпомага, развива и обединява дейността на младежки и представителните ученически органи в училищата от средна степен в града и да способства за създаването на младежки инициативи на общинско, областно и национално ниво.
Да бъде информационен център за младите хора в общината при разрешаването на техните проблеми. Има свой устав и структура. През годините в него са членували доброволно над 1700 младежи. Младежки общински съвет работи в направленията - култура и социална и училищна политика, екология и превенция и промоция на здраве, спорт и туризъм, превенция на младежка безопасност, престъпност и зависимостите сред младите хора, благотворителност и работа с партньори .
Съвместната работа на МОС с Община Стара Загора през изминалите години е активна и ползотворна. Цели и приоритетни дейности:
Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно, областно и национално ниво.
Иницииране, реализиране, популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.

Обучение на младежки лидери

Всяка година от средата на м. септември стартира кампания в средните училища на град Стара Загора за избор на Кмет на Млада Загора и сформиране на Младежки общински съвет. Регламентът на избора е фокусиран към предварителна подготовка на кандидата и издигане ролята на екипът му в разработване на предложените в регламента теми.

В деня на избора, след теглене на жребий се излага разработена една от тях пред публика, делегирани избиратели и жури. В разработването на програмата по изтеглената тема участва целият екип. Темата се представя от кандидата.

Целта е да се засили ролята и непосредственото участие на повече млади хора – членове на екипа на кандидата, които да го подкрепят и работят с него, не само в деня на избора, а и през целия мандат.

Важни акценти в провеждане на избора е представянето на резюме - отчет на кмета на Млада Загора за изтеклия мандат, както и оценяването на кандидатите от жури и тайно гласуване от делегирани представители на всички средни училища, като част от подготовката на младите хора като бъдещи избиратели.