Центърът за подкрепа за личностно развитие е общинско звено за реализация на общинската политика за обучение и възпитание на децата от Община Стара Загора чрез извънучилищни форми на работа.

Създаден с решение на ОС от 28.07.2016 година Център за подкрепа за личностното развитие.

От декември 2017 година центъра обогатява дейността си с кариерно ориентиране и консултиране на учениците от първи до дванадесети клас при избор на образование и професия.

Целта на центъра е да бъде многофункционална структура, която да организира осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите.

Да работи в посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява, чрез провокиране на индивидуалните им способности и интереси.

Тук всяко дете и младеж има възможност да намери място, където да развие художествените и социални умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности, да направи избор на образование и бъдеща професия.

Центърът работи за изграждане на детската личност в областта на науката, изкуството и неформалното и гражданско образование и стимулира творческия потенциал на подрастващите, както и тяхното кариерно ориентиране.

Съдейства и подпомага израстването им като възпитани, организирани и отговорни личности.

Мисията на центъра е да подпомага личностното и творческото развитие на децата и младите хора като свободни граждани на демократично общество, чрез участието им в различни извънкласни форми на научно и познавателно приложно обучение, изяви в областта на изкуството, неформално образование, младежките инициативи, доброволчеството, включването им в обществения живот на общността, и друг вид общественополезни дейности.

Центърът дава възможност за реализация на инициативността, научните и творческите заложби, място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативните влияния в обществото. Тук младите хора да могат да задоволяват своето любопитство и развиват своите интереси, правят своя избор и осъществяват своя потенциал.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЯТА :
- научно и познавателно приложно обучение.
- форми и изяви в областта на изкуството.
- неформално и гражданско образование, младежки инициативи и доброволчество, кариерно консултиране и ориентиране.
- подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и световния културен обмен, младежки проекти.

В ежедневното си функциониране си центърът стъпва на:
- Утвърдени форми на извънучилищни дейности, ползващи се с широка обществена подкрепа и признание.
- Диалогичност, комуникативност и воля от страна на местната власт за подобряване на възможностите за осмисляне на свободното време на децата и младите хора.
- Наличие на общински сграден фонд и компетентни професионалисти.
- Наличие на традиции в работата с децата и младежите.
- Наличие на добре работещо младежко самоуправление - Младежки общински съвет и Общински съвет на децата.
- Инициативност на младите хора за разнообразни прояви и творчески изяви.
- Традиционно участие и класиране на призови места на деца и младежи на национални и международни конкурси, фестивали, турнета, изложби и др.
- Утвърдени традиции в откриването и насочването на млади хора към природните науки.
- Наличие на танцови състави, театрални групи и други формации .

В центъра се обучават над 600 деца и младежи от 6 до 22 години в различни формации.